ISO

Kvalitetsföretaget Tabula
AB Tabula är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO9001:2015.
Våra verksamhetsrutiner granskas en gång per år av revisor från ackrediterat certifieringsorgan.
Vårt kvalitetsmål är, att företaget skall uppfattas som den bästa leverantören av AV-produkter. För att
åstadkomma detta, skall våra produkter kunna tillfredsställa marknadens krav på rätt funktion, rätt
design, rätt material och detaljutformning samt hög leveranssäkerhet. Vi strävar också efter att
kontinuerligt utveckla, konstruera, tillverka och marknadsföra våra produkter på ett sådant sätt, att
kundernas förväntningar och krav tillgodoses. Kundens behov står i centrum!
Vår kvalitetsmanual beskriver detaljerat våra arbetsrutiner och hur dessa tillgodoser våra egna och
kundernas krav på kvalitet, exempelvis med avseende på dokumentation av överenskomna ändringar,
avvikelser och fortlöpande kontroller av ankommande gods, under tillverkningen samt i tillämpliga fall
efter utförd leverans/montering. Via avvikelserapportering och korrigerande åtgärder arbetar vi för att
minska antalet fel. Utifrån bekräftad leveransvecka utförs leveranssäkerhetskontroller regelbundet och
orsakerna till eventuella förseningar analyseras.
Av kvalitetsmanualen framgår bl.a. företagsledningens ansvar genom beskrivningar av befogenheter
och organisation, hur kvalitetsverksamheten styrs och kontrolleras via genomgångar på olika nivåer
samt hur internrevisionen skall bedrivas.
Våra kunder skall kunna känna sig trygga i förvissningen om att Tabula arbetar efter fastlagda och
kontrollerade kvalitetsrutiner där uppkomna avvikelser analyseras och förebyggande åtgärder
utarbetas.


Tabula och miljön
AB Tabula är miljöcertifierat enligt standarden ISO14001:2015 Vårt miljöarbete
granskas en gång per år av revisor från ackrediterat certifieringsorgan.
Vid val av material och produktionsmetoder tar vi hänsyn till såväl miljöpåverkan som funktion. Använt
material skall kunna återvinnas till så stor del som möjligt. I vår tillverkning används avsevärda
kvantiteter aluminium, som helt kan återvinnas. PVC-fria plastdetaljer likaså. Övrigt material,
exempelvis stål och trä kan utan risker för miljön återanvändas, brännas eller deponeras.
Tabula är anslutet till materialåtervinningsorganisationen REPA.
Vi använder huvudsakligen förpackningar av wellpapp och kartong, där merparten av råvaran består
av återvunnet material.
Våra transporter utförs av speditör med utvecklat miljöarbete. Vi har t.ex. möjlighet att för varje
transport få statistik över miljöpåverkan. Därmed kan vi följa de förbättringar som nya fordon och
bättre bränslen leder till.
Tabula tar miljöfrågorna på största allvar och beaktar miljöaspekterna även vid val av underleverantörer.
Vi arbetar ständigt med miljöförbättrande åtgärder.
Vill du veta mer om våra produkter ur miljösynpunkt - kontakta oss så skickar vi utförlig information!
 

Kvalitets- och miljöpolicy

Med en kontinuerlig systematisk styrning av vår process skall vi uppnå myndigheternas lagar samt såväl interna som externa krav och att vi arbetar med ständiga förbättringar så att vi får nöjda kunder.

Riktlinjer för kvalitets- och miljöpolicy

•Samspel mellan oss, kund och miljö är en förutsättning för att skapa nöjda kunder.

•Genom att varje aktivitet har utarbetade rutiner säkerställer vi att alla aktiviteter blir rätt. Vi jobbar regelbundet med att minska vår miljöpåverkan, som är kopplad till våra betydande miljöaspekter.

•Det är kundens behov som styr vår produktion. Det vi lovar våra kunder det håller vi.

•Genom att sondera marknaden kan vi ständigt erbjuda våra kunder rätt produkt.

•Kunskap skall kontinuerligt förbättras hos våra medarbetare. Engagemanget för detta ligger både hos arbetsgivaren och arbetstagaren.

•Genom att varje nyckelperson har utarbetade ansvars och befogenheter säkerställer vi att alla gör rätt.

•Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitetssäkringsfrågor för att styra vårt arbete från förfrågan till färdigt resultat. Genom att göra rätt från början får vi nöjda kunder som vill fortsätta samarbetet.


Ladda ner certifikat
Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001

Arbetsmiljöpolicy

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med en välmående och positiv personal.  Detta skall vi uppnå genom att:

  • Vi ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.
  • Vi ska i alla avseenden uppfylla lagar, förordningar och övriga myndighetskrav kopplade till arbetsmiljöområdet. Vid utformning av säkra lokaler skall lokala föreskrifter särskilt beaktas.
  • Vi ska följa upp sjukfrånvaro, personalomsättning och arbetsskadeutveckling för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel på företaget.
  • Vi ska säkerställa att vårt systematiska arbetsmiljöarbete fungerar väl och att rutiner kopplade till detta arbete är kända och integrerade i verksamheten.
  • Vi ska se till att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt delegerat inom organisationen.
  • Vi ska verka för att alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet i arbetet och att kränkningar och särbehandlingar inte förekommer.
  • Vi ska verka för att alla medarbetare följer instruktioner och föreskrifter. På så sätt kan arbetsmiljörisker kring handhavandet av fordon och maskiner.

Vi ska säkerställa att alla medarbetare är uppmärksamma på eventuella arbetsmiljörisker och rapporterar dessa så att utredning och förebyggande åtgärder kan genomförasBeställning av avvecklingsplaner - ange vilken produkt det gäller

Säkerhetsdatablad - Rengöringsvätska