Köp och leveransvillkor

GDPR

Om du registrerar dig som kund i vår webshop behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla kundservice. Vi får dina uppgifter från dig vid registrering i vår webshop. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter efter kundregistrering är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du väljer att lägga en order hos oss behandlas dina personuppgifter via rättslig grund avtal. Då sparas dina uppgifter enligt gällande bokföringslagar. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår webbshopsleverantör, Talex AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Tabula AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post.

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämplighet
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller såvida de ej ändratsgenom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

2. Anbud
Säljarens anbud gäller 1 månad om ej annat avtalats. En order somgrundar sig på offert från Tabula, accepteras först då den skriftligenorderbekräftats.

3. Ritningar och tekniska handlingar
Ritningar och andra tekniska handlingar som Tabula överlämnat förblirdennes egendom. Tabulas ritningar är skyddade med copyright. Motpartenfår endast använda, reproducera eller delge tredje man sådanhandling efter medgivande från Tabula.

4. Prisuppgifter mm
Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt.Standardemballage ingår.Fakturering- eller expeditionsavgift uttages ej.Skulle köparen begära leveranstid längre än 3 månader äger Tabula rättatt ändra priset i enlighet med för branschen gällande indexförändring.

5. Ändring i produkt
Tabula äger rätt att göra mindre modell- eller konstruktionsändringar utanatt meddela köparen i fall då detta är tillverkningstekniskt ellerkvalitetsmässigt motiverat.

6. Returer
Returer, ej förorsakade av Tabula, godtages endast efter överenskommelsemed Tabula och gäller då endast standardprodukter och endast inom 7 dagarefter leverans. Vid dessa returer betalar köparen frakten.

7. Leverans mm
Leverans sker från Tabulas fabrik (Incoterms: Ex works). Om Tabula tecknarfraktavtal och transportförsäkring faktureras kunden särskilt för detta.Leveransvecka anges av Tabula (bekräftad leveransvecka avser leveransfrån fabrik). Om köparen ej i rätt tid uppfyller sina åligganden eller på annatsätt fördröjt arbetets utförande genom t.ex. ändringar i beställningar,har Tabula rätt att förlänga leveranstiden. Leverans anses ha skett i rätt tidom godset inom leveranstiden antingen avsänts från Tabula eller anmältsfärdigt för avhämtning eller besiktning. Om köparen ej mottager godsetvid den fastställda leveranstiden är ändå köparen, om Tabula så kräver,skyldig att erlägga betalning för godset. Tabula ombesörjer lagring avgodset på köparens risk och bekostnad.

8. Äganderättförbehåll
Levererat gods förblir Tabulas egendom tills full betalning erlagts. Omgods skall återtagas och delbetalning skett, bestämmer Tabula ensamtvilken del av leveransen som kvarstår obetald.

9. Betalningsvillkor
Om inget annat överenskommits, skall köparen erlägga betalning inom 30dagar från fakturadatum.Betalar inte köparen i rätt tid är Tabula berättigad till dröjsmålsräntamotsvarande Riksbankens diskonto plus åtta (8) procent.

10. Säkerhet
Uppkommer skälig anledning att antaga att köparen ej kommer attfullgöra honom åvilande betalningsskyldighet, äger Tabula rätt att krävaatt godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger Tabula rättatt helt eller delvis häva köpet.

11. Tabulas arbete i lokaler anvisade av köparen
Om Tabula åtagit sig uppackning, montering eller uppställning av godsåligger det köparen att tillse:att Tabula fritt kan disponera lokalen under den av Tabula angivna tidenatt uppgjord byggnadsplan hålles tidsmässigtatt tillfartsvägar och eventuella hissar utan hinder kan användasatt erforderlig elkraft och belysning i lokalen finnesatt emballage och annat överblivet material forslas bort.Inträffar stöld av godset i lokalen, och Tabula ej är vållande, ansvararköparen för ersättning. Brister köparen i sina åtaganden under vad somovan i denna punkt nämnts eller avviker lokalerna från av köparentillhandahållna handlingar, äger Tabula rätt till skälig ersättning för merkostnaderuppkomna i samband därmed. Begär köparen ändring eller tilläggtill avtalade eller utförda arbeten, äger Tabula rätt till ersättning på löpanderäkning för detta.

12. Avisering av försening
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans ellermottagande av godset, skall motparten underrättas utan dröjsmål. Den tidpunktdå leverans beräknas kunna ske skall därvid anges. Om så begärsskall även orsaken till förseningen uppges. Har part senast 5 dagar efter aviseringenej meddelat motparten att den nya leveranstiden ej godtages, skallden nya tidpunkten gälla.

13. Mottagningskontroll
Följesedel skall åtfölja godset.Det åligger köparen att kontrollera godset vid mottagandet. Kontrollenskall omfatta avstämning mot följesedel samt yttre synliga skador. Skadapå emballaget skall noteras på fraktsedeln. Skador på varan skall meddelasTabula eller transportören senast inom 7 dagar efter mottagandet.Reklamerar inte köparen inom föreskriven frist, trots att han upptäckteller bort upptäcka fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråkpå grund därav.Då köpare, som är återförsäljare av godset inte själv märkt eller bortmärka fel eller brist i gods som vidaresålts, skall reklamation som köparenskund gjort inom angivna frister och som köparen vidarebefordrat tillsäljaren inom 7 arbetsdagar från mottagandet därav, anses gjord i rätt tid.

14. Garantitid
På emaljskrivytor lämnar Tabula livstids garanti. Hissbara konstruktioner5 års garanti med undantag för elektriska komponenter, där garantitidenär 2 år. För övriga katalogvaror lämnas 1-3 års garanti (beroende på vilkenprodukt det gäller) räknat från leveransdagen.Garantin gäller under förutsättning att varorna placerats i lokalermed normal temperatur och luftfuktighet. Garantin gäller ej för onormalförslitning eller åverkan. För främmande artiklar gäller respektive tillverkaresgarantiregler. Vid garantiåtgärder returneras produkten till Tabulas huvudkontor.Tabula ansvarar ej för fel som uppkommit till följd av onormalanvändning eller felaktig montering.

15. Besiktning
Tabula skall meddela köparen när montering är avslutad. Köparen skallinom 1 månad efter sådant meddelande påkalla besiktning för godkännandeav Tabulas montering.Påkallar inte köparen besiktning under nämnda tid, har köparen godkäntTabulas montering.

16. Force majeur
Säljare och köpare äger ej rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhetatt fullgöra avtalet, om dessa fullgöranden hindras till följd avomständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, eldsvåda,krig, mobolisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, uppror,knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet och inskränkningav drivkraft samt fel i eller försening av leverans från underleverantörsom beror på ovannämnda omständigheter.Kan avtalet ej fullföljas inom rimlig tid, äger vardera part rätt att skriftligenhäva avtalet till den del dess fullgörande hindras av omständighetsom ovan nämnts i denna punkt.

17. Hävning vid försening
Endast om avtalad leveranstidpunkt avsevärt försenats och förseningenförorsakat väsentlig olägenhet för köparen, äger denne rätt häva avtalet.

18. Ansvarsbegränsning
Tabulas skadeståndsansvar är begränsat till det belopp som motsvararvärdet av det gods som skadats eller försenats. Utebliven vinst ellerannan indirekt skada berättigar ej till ersättning. 19. Tvister Tvister med anledning av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkorskall avgöras av skiljedom. Part får dock väcka talan vid allmän domstol beträffande ostridigt förfallen fordran.